1. PREDÁVAJÚCI

Internetová predajňa www.dobrakupelna.sk

Gabriel Dudáš – Gabson
Hronská Dúbrava 91
966 11 Hronská Dúbrava
IČO: 41 678 222
IČ DPH: SK 1071692369

2. KUPUJÚCI

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

3. TOVAR

Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.dobrakupelna.sk

4. CENY

Pri každom tovare je určená cena vrátane DPH.

5. OBJEDNÁVKA

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho.

6. OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAŤ TIETO ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI:

Meno a Priezvisko kupujúceho,
Názov,
Obchodnú firmu a sídlo,
Miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho,
IČO a DIČ kupujúceho, (pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť),
Telefón a e-mail kupujúceho,
Kód produktu, (ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky),
Množstvo požadovaných kusov produktov,
Vybraný spôsob platby,
Požadovaný termín dodania tovaru,
Adresu pre dodanie tovaru.

7. OVERENIE OBJEDNÁVKY

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

8. SPÔSOB PLATBY

Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

9. MOŽNOSTI PLATBY

– prevodom na účet
– na dobierku
– hotovosťou pri osobnom odbere

10. DODACIE LEHOTY

Každý tovar, ktorý je na sklade je expedovaný kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní po obdržaní platby za objednaný tovar. Dodávateľ si vyžaduje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne skladom, alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti.

Taktiež v prípade objednávky, ktorá sa zadáva priamo do výroby výrobcovi na základe požiadavky zákazníka a ten z prevádzkových dôvodov potrebuje dlhší čas na jeho z realizovanie. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Objednaný tovar je zasielaný prepravnou spoločnosťou – poštou, kuriérom, dobierkou, alebo vlastnou dopravou po dohode.

11. OSOBNÝ ODBER V SÍDLE PREDÁVAJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke a to najneskôr do jedného pracovného týždňa od splnenia vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

12. DOPRAVNÉ

Individuálne podľa veľkosti, váhy a náročnosti prepravy objednaného tovaru.
V prípade splnených podmienok prebiehajúcich akcii je doprava zdarma.

13. PREPRAVCA

Slovenská pošta (dobierka) – tento spôsob dopravy je možný len pri nákupe do 150 €! Cena prepravného je 6 € vrátane DPH.

Kuriérske spoločnosti (dobierka alebo platba vopred) – podľa rozmeru a váhy zásielky.

Ak je predávajúci povinný dodať tovar na miesto určujúce kupujúcim ZDARMA, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Každá dodávka zdarma je vopred avizovaná. Ak kupujúci tento tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za opätovné doručenie vo výške 35 €. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho preberaní. Pokiaľ bude zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, spíše kupujúci za prítomnosti prepravcu záznam o poškodení zásielky a nechá si túto skutočnosť potvrdiť prepravcom.

Podpísaním dodacieho listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar bol dodaný mechanicky nepoškodený a nejavil žiadne známky poškodenia. Neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy budú zamietnuté.

14. NEDORUČENIE ZÁSIELKY

Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, neupovedomila o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, atď.), bude zákazník o tejto situácii informovaný (správa e-mailom, SMS alebo telefonicky – v závislosti na dostupnom kontakte) so žiadosťou o informáciu, ako ďalej s jeho objednávkou naložiť. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 5 dní od odoslania správy. Ak bude zákazníkom požadované opätovné odoslanie zásielky, do účtuje sa na celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok vo výške poštovného alebo dopravného ako pri prvom odoslaní. Ak zákazník na výzvu v uvedenom termíne neodpovie alebo zásielku odmietne, objednávku stornujeme. Zákazníka, ak je to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup tohto zákazníka možný len po zaplatení úplnej ceny nasledujúcej objednávky vopred (prevodom na účet alebo poštovou poukážkou) spolu s uhradením storno poplatku 15 EUR za skôr neprevzatú zásielku. Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky bude zrušené!

15. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo o požiadanie storna objednávky písomným spôsobom alebo elektronicky e-mailom bez uvedenia dôvodu do 48 hodín od prijatia záväznej objednávky.

Ak kupujúci na základe záväznej objednávky obdržal faktúru, s touto súhlasil a následne ju uhradil bankovým prevodom, môže túto objednávku taktiež stornovať do 48 hodín od prevedenia platby. Pri zálohovej platbe, môže byť v prípade jednostranného zrušenia objednávky zákazníkom vrátená znížená záloha s odpočítaním bankového poplatku, ktorý bol účtovaný bankou príjemcu platby. Poplatky sú podľa aktuálnych platných cenníkov banky. V prípade zrušenia objednávky z dôvodu nedodržania avizovaného termínu expedície sa žiadne poplatky neplatia.

16. NEZODPOVEDÁME ZA

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, zmenila sa výrazným spôsobom cena alebo kvalita tovaru.

V prípade, že takáto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a iné). 

Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po zmene nižšia ako zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne. Pokiaľ výsledná hodnota objednávky bude po zmene vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel v cene tovaru.

VRÁTENIE TOVARU

Je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní (platí len pre internetový obchod).

Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktorý bol zakúpený osobným odberom v našom sídle firmy. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (najlepšie poštou). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená finančná čiastka za vrátenie tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, prípadne opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody je predávajúci oprávnený zohľadniť proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Doručením odstúpenia zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku stornuje (platí iba pre internetový obchod).

17. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky: Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originál obalu. Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený. Tovar nesmie javiť známky opotrebovania a používania. Dôvod vrátenia tovaru nie je nutné uvádzať, ale pokiaľ ho uvediete, budeme radi. Pri odoslaní (vráteného) tovaru zákazníkom poštou, je rozhodujúci dátum odoslania. Predávajúci v takomto prípade doporučuje kupujúcemu tovar poistiť. Vyhradzujeme si právo neprevziať zásielku zaslanú na dobierku! Takáto zásielka nie je považovaná za odstúpenie od kúpnej zmluvy!

18. ZÁKAZNÍK NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY, KTOREJ PREDMETOM JE TIEŽ

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

19. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ stránky www.dobrakupelna.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a vyhotovenie daňových dokladov.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002, 90/2005 Z.z.. o ochrane osobných údajov.

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

20. OSTATNÉ UJEDNANIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s týmito podmienkami súhlasí.